geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Děkujeme za Vaši spolupráci

kontakty

sídlo firmy:
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 290 01 Poděbrady

územní pracoviště:
Geologická služba s. r. o.
Čs. armády 461, 564 01 Žamberk

tel.: 325 615 583, fax: 325 613 203, GSM: 774 661 061
e-mail: info@geosluzba.cz

kontaktujte nás

 

Aktualita 3. 9. 2014

KONFERENCE VODA 2015

Asociace pro vodu ČR pořádá již 11.bienální konferenci a výstavu VODA 2015 ve dnech 16. až 18.září 2015 v Poděbradech. Partnery konference jsou VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno a Asociácia čistiarenských expertov SR. Konference cílí na problematiku městských odpadních vod a jejich čištění, otázky zdrojů znečištění vod a jejich legislativní ochranu. Ve specializovaných sekcích budou předneseny referáty expertů k problematice srážkových vod, čištění vod, a to i formou malých ČOV a pokroku v oblasti nových vodárenských technologií. Dvoudenní odborný program zakončí dvě exkurze. Bližší informace podá paní Jana Šmídková, e-mail : service@czwa.cz, tel. 220 443 149 nebo na internetu : www.czwa.cz.