geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

o společnosti

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. - Váš spolehlivý partner při realizaci geologických průzkumných prací.

Sdružení fyzických osob pod názvem GEOLOGICKÁ SLUŽBA (GS) bylo založeno již v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých geologických společností v Československu, později transformovaných na právnickou osobu. Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí. Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění v oblasti :

inženýrská geologie
hydrogeologie
geofyzika
sanační a environmentální geologie

soudní znalectví:
expertní posudky v oboru těžba - geologie
odvětví - geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika
specializace - provádění a vyhodnocování radonových měření  

další odborné specializace:
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
nakládání s nebezpečnými odpady
balneotechnický dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

ochranné známky a patenty:

APC REVITAL® - mikrobiologický preparát pro biodegradaci ropného znečištění zemin a vody

GEOLOGICKÁ SLUŽBA vypracovala za 24 let své činnosti řádově několik tisíc odborných posudků a technických zpráv o dokončených průzkumných úkolech.  


Aktualita 3. 9. 2014

KONFERENCE VODA 2015

Asociace pro vodu ČR pořádá již 11.bienální konferenci a výstavu VODA 2015 ve dnech 16. až 18.září 2015 v Poděbradech. Partnery konference jsou VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno a Asociácia čistiarenských expertov SR. Konference cílí na problematiku městských odpadních vod a jejich čištění, otázky zdrojů znečištění vod a jejich legislativní ochranu. Ve specializovaných sekcích budou předneseny referáty expertů k problematice srážkových vod, čištění vod, a to i formou malých ČOV a pokroku v oblasti nových vodárenských technologií. Dvoudenní odborný program zakončí dvě exkurze. Bližší informace podá paní Jana Šmídková, e-mail : service@czwa.cz, tel. 220 443 149 nebo na internetu : www.czwa.cz.