geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

o společnosti

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. - Váš spolehlivý partner při realizaci geologických průzkumných prací.

Sdružení fyzických osob pod názvem GEOLOGICKÁ SLUŽBA (GS) bylo založeno již v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých geologických společností v Československu, později transformovaných na právnickou osobu. Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí. Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění v oblasti :

inženýrská geologie
hydrogeologie
geofyzika
sanační a environmentální geologie

soudní znalectví:
expertní posudky v oboru těžba - geologie
odvětví - geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika
specializace - provádění a vyhodnocování radonových měření  

další odborné specializace:
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
nakládání s nebezpečnými odpady
balneotechnický dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

ochranné známky a patenty:

APC REVITAL® - mikrobiologický preparát pro biodegradaci ropného znečištění zemin a vody

GEOLOGICKÁ SLUŽBA vypracovala za 24 let své činnosti řádově několik tisíc odborných posudků a technických zpráv o dokončených průzkumných úkolech.  


Aktualita 21. 5. 2015

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Ochranu staveb proti radonu z podloží komplexně řeší norma ČSN 73 0601, která prošla počátkem roku 2006 revizí. V současné době orgány státní správy (stavební úřady) i projekční kanceláře stále více dbají na její dodržování. Byla zpřísněna ochrana nových staveb, pokud se pod podlahou kontaktního podlaží nacházejí nevětrané vrstvy o vysoké propustnosti (např. drenážní štěrkové vrstvy), nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění. Za těchto situací norma vyžaduje kombinaci protiradonové izolace s dalšími opatřeními (větrací systém podloží nebo provedení kontaktních konstrukcí s ventilační vrstvou). V těchto případech nezáleží na stupni měřením zjištěného radonového indexu pozemku. Důležitý je také výsledek inženýrskogeologického průzkumu staveniště. Podrobné aktuální informace a komentář k této problematice je možné získat na odkazu :

http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/ochrana-staveb-proti-radonu-z-podlozi-revize-csn-73-0601

V případě zájmu pošleme na požádání odkaz na příslušná ustanovení normy ČSN 73 0601 obratem elektronicky.